om

Om QMRA-Wiki

Denna Wiki är framtagen inom SVU-projektet ”Framtagande av utbildningsmaterial till QMRA-verktyget”. Projektet påbörjades i januari 2019 och syftar till att dricksvattenproducenter ska kunna använda och se nyttan av att genomföra kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA). I projektet har fem arbetspaket ingått: översättning av QMRA-verktyget till svenska (AP 1), förberedelse och genomförande av intern pilotutbildning (AP 2), framtagande av utbildningsmaterial till DRICKS hemsida (AP 3), förberedelse och genomförande av extern utbildning (AP 4) samt avslutande justeringar och rapportskrivning (AP 5).

I SVU-projektet som letts av Sydvatten har Kommunalförbundet Norrvatten deltagit samt konsultbolagen Tyréns, AFRY och Sweco. Projektet utgör Fas 2 i en vidareutveckling av QMRA-verktyget och har initierats av en användargrupp för QMRA-verktyget under ledning av Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers (DRICKS).

  • om.txt
  • Senast uppdaterad: 2020/09/14 13:18
  • av johan