desinfektion

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
desinfektion [2020/10/13 16:27]
johan [Desinfektion med fritt klor]
desinfektion [2021/04/06 10:57] (aktuell)
johan [Desinfektion med UV]
Rad 78: Rad 78:
 Det kan förefalla som att det är relativt enkelt att räkna ut vilken UV-dos som erhålles i ett UV-aggregat. Dosen är intensiteten multiplicerat med uppehållstiden. I verkligheten är det dock mycket svårt (för att inte säga omöjligt) att teoretiskt beräkna vilken dos ett UV-aggregat ger eftersom intensiteten är olika på olika ställen i aggregatet och vattenströmningen genom ett aggregat aldrig är perfekt likformigt över hela volymen.  Det kan förefalla som att det är relativt enkelt att räkna ut vilken UV-dos som erhålles i ett UV-aggregat. Dosen är intensiteten multiplicerat med uppehållstiden. I verkligheten är det dock mycket svårt (för att inte säga omöjligt) att teoretiskt beräkna vilken dos ett UV-aggregat ger eftersom intensiteten är olika på olika ställen i aggregatet och vattenströmningen genom ett aggregat aldrig är perfekt likformigt över hela volymen. 
  
-För aggregat som är certifierade xxxxxxxxxx är dosen bestämd biodosimetriskt. Detta betyder att xxxxxxxxx.+För certifierade UV-aggregat är dosen bestämd biodosimetriskt. Det är en standardiserad metod för att med hjälp av bakteriofager och andra testorganismer säkerställa att en viss dos åstadkoms, se vidare Eriksson (2010).
  
 === UV-transmittans och UV-absorbans === === UV-transmittans och UV-absorbans ===
Rad 165: Rad 165:
 Konstanterna b och k samt högsta tillåtna log-reduktion för respektive referenspatogen anges i tabell 1. En säkerhetsfaktor på 3 används av Hijnen et al. (2006) baserat på litteraturdata, för att ta hänsyn till att patogener som förekommer naturligt i miljön kan vara mer tåliga än de laboratoriestammar som hänvisas till i litteraturdata. För att undvika extrapolering utanför experimentellt fastställda log-reduktioner har en maximal log-reduktion angivits.  Konstanterna b och k samt högsta tillåtna log-reduktion för respektive referenspatogen anges i tabell 1. En säkerhetsfaktor på 3 används av Hijnen et al. (2006) baserat på litteraturdata, för att ta hänsyn till att patogener som förekommer naturligt i miljön kan vara mer tåliga än de laboratoriestammar som hänvisas till i litteraturdata. För att undvika extrapolering utanför experimentellt fastställda log-reduktioner har en maximal log-reduktion angivits. 
  
-//Tabell 1. Värden på konstanterna b och k, säkerhetsfaktor samt högsta tillåtna log-reduktion för varje referenspatogen.//+//Tabell 1. Värden på konstanterna b och k, säkerhetsfaktor samt högsta tillåtna log-reduktion för varje referenspatogen (från Hijnen et al. 2006).// 
 + 
 +^Referenspatogen (stam)^Studerad UV-dos (J/m2)^Skärning, b^Kurvlutning, k^Antagen säkerhetsfaktor^Max uppmätt log-reduktion^ 
 +|Campylobacter (C. jejuni)|5-60|0|0,293|3|5,3| 
 +|Salmonella (S. typhi)|20-100|0|0,172|3|5,6| 
 +|E. coli O157:H7|10-70|0|0,214|3|5,5| 
 +|Rotavirus|50-500|0|0,102|-|4,1| 
 +|Norovirus (Calicivirus feline)|40-490|0|0,106|-|5,5| 
 +|Adenovirus  (ST2, 15, 40, 41)|80-3060|0|0,024|-|6,4| 
 +|Cryptosporidium (C. parvum)|9-131|1,087|0,225|-|3| 
 +|Giardia (G. muris)|15-110|1,303|0,122|-|2,4| 
 + 
 +I modulen finns två alternativ att beräkna log-reduktionen. Det ena alternativet är att välja att log-reduktionen inte kan vara större än vad man lyckats mäta, det andra att tillåta projektioner bortom mätbart intervall. Användaren får i UV-modulen själv välja om projektioner ska tillåtas bortom mätbart intervall eller inte. Innebörd, fördelar och nackdelar med de båda alternativen redovisas i Tabell 2. 
 + 
 +//Tabell 2. Alternativ för att i UV-modulen beräkna log-reduktion av referenspatogener utanför mätbart intervall.// 
 + 
 +^ ^Tillåt projektioner bortom mätbart intervall?^^ 
 +^ ^Nej^Ja^ 
 +|Innebörd:|Log-reduktionen blir maximalt vad som anges i Tabell 1 ovan, även vid ökad UV-dos.|Log-reduktionen ökar alltid med ökad UV-dos, och en extrapolerad log-reduktion beräknas utifrån antagandet om linjärt samband.| 
 +|Fördelar|Det saknas studier som visar precis vad som sker när UV-dosen ökar till högre värden än vad som orsakar max uppmätt log-reduktion. Det finns en risk att det linjära sambandet inte helt stämmer. Genom att välja "Nej" undviks den risken.|Beräkningen visar hur en dos-ökning från exempelvis 400 till 600 J/m2 har effekt på alla referenspatogener, inte bara på Adenovirus och Norovirus.| 
 +|Nackdelar|Beräkningen blir alltför konservativ. Resultatet från beräkningen visar exempelvis att en dos-ökning från exempelvis 400 till 600 J/m2 är verkningslöst för Campylobacter och Giardia. Detta förefaller orealistiskt eftersom dessa organismer är mycket känsliga för UV.|Det saknas studier som visar precis vad som sker när UV-dosen ökar till högre värden än vad som orsakar max uppmätt log-reduktion. Det finns en risk att det linjära sambandet inte gäller.| 
  
-^ Referenspatogen ^ b ^ k ^ Säkerhetsfaktor ^ Maximal log-reduktion ^ 
-| Campylobacter | 0 | 0,293 | 3 | 5,3 | 
-| Salmonella | 0 | 0,172 | 3 | 5,6 | 
-| E. coli O157: H7 | 0 | 0,214 | 3 | 5,5 | 
-| Rotavirus | 0 | 0,102 | - | 4,1 | 
-| Norovirus  | 0 | 0,106 | - | 55 | 
-| Adenovirus  | 0 | 0,024 | - | 6,4 | 
-| Cryptosporidium | 1,087 | 0,225 | - | 3,0 | 
-| Giardia  | 1,303 | 0,122 | - | 2,4 | 
  
 **Referens:**  **Referens:** 
  
-Hijnen, W. A., Beerendonk, E. F. and Mederna, G. J. (2006). "'Inactivation Credit Of   +Hijnen, W. A. M., Beerendonk, E. F. & Medema, G. J. (2006) Inactivation credit of UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review. Water Research, vol. 40: 1, ss. 3-22.
-UV radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cvsts in water; a review.Water Research+
  
 ==== Patogeners känslighet för ozon ==== ==== Patogeners känslighet för ozon ====
  • desinfektion.1602599271.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2020/10/13 16:27
  • av johan