qmra-verktyget-detaljerad

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
qmra-verktyget-detaljerad [2021/04/01 14:13]
johan [Dos och respons]
qmra-verktyget-detaljerad [2021/04/01 14:27] (aktuell)
johan [DALY]
Rad 488: Rad 488:
 ==== Log-reduktion av ingående beredningsprocesser ==== ==== Log-reduktion av ingående beredningsprocesser ====
  
-Text+De första rutorna är till för att visa vilken log-reduktion som ingående beredningsprocesser på vattenverket kan åstadkomma. Detta kan visas på olika sätt, antingen som ett medianvärde (mid) eller med en sannolikhetsfördelning vilket ges genom att klicka knappen längst till vänster. Knapparna till höger är till för att visa resultaten på andra sätt, som 50-percentil med hänsyn till osäkerheter eller som 5-percentil med hänsyn till osäkerheter. Det sistnämnda kan sägas vara ett värsta fall-värde.
  
 ==== Risk för infektion ==== ==== Risk för infektion ====
  
-Kortare text om årlig respektive daglig infektionsrisk.+Risk för infektion beräknas på grundval av patogendos och det matematiska samband som kallas dos-respons. Dos-respons funktioner finns inlagda för alla åtta referenspatogener i QMRA-verktyget. För Campylobacter och Cryptosporidium finns två alternativ till dos-respons-funktioner: en som motsvarar högre infektivitet och en som motsvarar lägre infektivitet. Ingen är nödvändigtvis rätt eller fel, utan de bygger på olika typer av studier. För att vara på säkra sidan, utgår riskberäkningarna från studierna motsvarande ”Högre infektivitet”. Det rekommenderas dock att testa verktyget även med alternativet ”Lägre infektivitet”.
  
-Text om hur resultaten kan och bör presenteras samt hur de bör tolkas+Det är lätt att förväxla infektion och sjukdom. Den risk som QMRA-verktyget redovisar är i första hand [[infektion-daly|infektionsrisken]]. Detta ska ses som ett teoretiskt mått på sannolikheten att bli infekterad i ett samhälle till följd av en viss typ av patogen. Ofta innebär en infektion sådana symtom att vi kan tala om att en person är sjuk. Men det finns infektioner som inte för med sig några symtom (asymtomatisk infektion). Det finns också individer som är infekterade utan att själva uppmärksamma eller lida av det.
  
 ==== DALY ==== ==== DALY ====
  
-Kortare text om DALY.+Funktionsjusterade levnadsår (DALY, av engelskans Disability Adjusted Life Years) är ett sammanfattande mått på befolkningens hälsa. En DALY representerar förlusten av ett hälsosamt levnadsår. För varje hälsoutfall beräknas DALY som summan av de år som förlorats på grund av död i förtid och de år av produktivt liv som förlorats genom att nedsatt funktion till följd av ohälsa. Måttet [[infektion-daly|DALY]] är en indikator på den tid som genomlevs med nedsatt funktion och den tid som förlorats på grund av död i förtid.
  
-Text om hur resultaten kan och bör presenteras samt hur de bör tolkas.+För vägledning kring hur resultaten av infektionsrisk och DALY ska tolkas, [[resultattolkning|se denna sida]].
  • qmra-verktyget-detaljerad.1617279239.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2021/04/01 14:13
  • av johan