teorigrund

Några viktiga begrepp

Definition av risk

Risk kan definieras på olika sätt men vanligen beskrivs den baserat på hur ofta någonting händer (sannolikheten för en händelse eller dess frekvens) och de konsekvenser som förväntas uppstå. Om sannolikheten för en händelse (eller frekvensen) multiplicerat med konsekvenserna kan risken uttryckas som den förväntade konsekvensen, t.ex. det förväntade antalet infektioner per år. Ofta behöver många olika händelser beaktas och då kan en total risken beräknas.

För en vattenburen smitta kan konsekvensen vara att man blir sjuk. Ur risksynpunkt är det därför intressant att analyser hur sannolikt det är att folk blir sjuka, hur många som blir sjuka och hur allvarligt sjuka de blir. Ett av nyckelresultaten från en QMRA är sannolikheten för att dricksvattenkonsumenten ska infekteras av de patogener som analyseras. Detta uttrycks som den årliga (eller dagliga) infektionssannolikheten. Även om det är en sannolikhet omnämns detta även som infektionsrisk då infektionen i sig används som beskrivning av den konsekvens som uppstår. Observera dock att infektion inte nödvändigtvis leder till sjukdom.

Utöver infektionssannolikheten eller -risken kan resutlaten från en QMRA även uttryckas som DALY (Disability Adjusted Life Years). Med DALY beaktas både sannolikheten för infektion och de hälsoeffekter som olika infektioner är förknippade med. DALY är således ett sätt att beskriva risken som tar hänsyn till att olika patogener kan ge olika hälsoeffekter.

Vad är acceptabel risk?

Vad som är en acceptabel risk för vattenburen smitta är svårt att uppskatta och kvantifiera. I svensk lagstiftning finns ingen kvantifierad definition av vad som är en acceptabel risk. Amerikanska naturvårdsverket (USEPA) har dock föreslagit en nivå på mindre än 1/10 000 infekterade personer per år som acceptabel risk. Denna nivå används också i Nederländerna och används ofta som utgångspunkt för diskussioner kring acceptabel risk även i Sverige. För DALY har WHO satt den acceptabla risken för vattenrelaterad sjukdom till 1*10-6, dvs. 1 µDALY. Följande risknivåer brukar föreslås som utgångspunkt för diskussioner kring acceptabel risk (< betyder mindre än):

Årlig risk (infektionssannolikhet) <1*10-4 (<1 infekterad person/10 000 personer och år)
Daglig risk (infektionssannolikhet) <1*10-6 (<1 infekterade person/1 miljon personer och dag)
DALYs <1*10-6 (1 µDALY)

Egentligen avser den acceptabla risken summan av alla patogener. Det är dock vanligt att en specifik typ av patogen dominerar risken, och att risken förknippad med andra patogener då är försumbar.

Eftersom det i Sverige inte finns någon acceptabel risknivå definierad, måste varje dricksvattenproducent fatta beslut om vilka mål och krav som ska tillämpas.

Ett centralt begrepp inom mikrobiologisk riskanalys för dricksvattenproduktion är log-reduktion. Log-reduktionen beskriver hur stor andel av en viss mikroorganism som reduceras, exempelvis i ett visst beredningssteg eller över en hel dricksvattenberedning. Log-reduktion definieras enligt:

Om vi exempelvis har en mikroorganism som förekommer i halten 100 st/100ml i råvattnet och som efter första beredningssteget minskat till halten 10 st/100ml, så har vi erhållit en reduktion på 90 st/100ml, eller uttryckt i procent, en reduktion på 90/100 = 0,9 = 90 %. Uttrycker vi detta som log-reduktion erhålls:

90 % reduktion motsvarar således 1 logs reduktion.

Man kan också uttrycka det som att halten i exemplet minskat med en faktor 10 (från 100 till 10). Då 10 = 101, ger detta att log 101 = 1, dvs. 1 log. På liknande sätt:

  • 99 % reduktion motsvarar 2 logs reduktion.
  • 99,9 % reduktion motsvarar 3 logs reduktion
  • 99,99 % reduktion motsvarar 4 logs reduktion, osv.

En enkel minnesregel är att ”antalet log” motsvarar ”antalet 9:or” i den procentuella reduktionen.

Om sannolikhetsfördelningar

I riskberäkningar tas ofta hänsyn till osäkerheter i indata genom att beskriva dem med sannolikhetsfördelningar. En sannolikhetsfördelning är en funktion som beskriver hur trolig en variabels möjliga värden är mellan dess min- och maxvärde. Vanliga sannolikhetsfördelningar är normalfördelning och lognormalfördelning men det finns många andra och i QMRA-verktyget används bland annat triangel-, gamma- och poissonfördelning.

I QMRA-verktyget används så kallad Monte Carlo-simulering för upprepade gånger slumpa värden från de sannolikhetsfördelningar som ingår används i modellen. Detta innebär att beräkningarna genomförs många gånger och att även resutlaten kan beskrivas baserat på de osäkerheter de är förknippade med.

Ordlista

Bakterie - Encellig organism utan cellkärn, vanligen 0,5-5 µm stora.

Logreduktion – Beskriver hur mycket en viss mikroorganism reduceras över ett eller flera beredningssteg. 1 log = 90% avskiljning/avdödning, 2 log = 99% avskiljning/avdödning, 3 log 99,9%, osv.

Patogen – Sjukdomsframkallande dvs. en mikroorganism som orsakar sjukdom.

Protozo – Ett ”encelligt djur” i storleksordningen 1,5 – 50 µm.

Standardvärde – Förinställd värde.

Virus – Icke levande smittsamt material som har genetiskt material men som inte kan föröka sig utan värdorganism. Finns i storleksordningen 10 – 300 µm.

  • teorigrund.txt
  • Senast uppdaterad: 2020/11/03 07:01
  • av anders